Alt + 9

Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wykaz telefonów

Nr
pokoju
Nazwa działu – zadania
Nr telefonu
wewn.
106 DYREKTOR  (sekretariat)
(75) 64 73 191
fax  163
9 Z-CA  DYREKTORA 164
112 Radca Prawny 196
Dział Finansowo - Księgowy
109 Główny Księgowy 193
Z-ca Gł. Księgowego
110 Księgowość - windykacje 195
111 Księgowość  194
27 KASA 184
7 Stanowisko ds. ubezpieczeń społecznych bezrobotnych 174
Dział Organizacyjno - Administracyjny
113 Kierownik Działu 198
Stanowisko ds. zatrudnienia i kadr
114 Archiwum zakładowe 197
4 Zamówienia publiczne, kontrola wewnętrzna 192
8 Kancelaria  –  przyjmowanie korespondencji
160/161
Dział Ewidencji i Świadczeń
11 Kierownik Działu 166
15 Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy 170
16 Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy 171
20 Ewidencja bezrobotnych z Jeleniej Góry 176
5 Ewidencja bezrobotnych do 30-go roku życia 157
Ewidencja bezrobotnych niepełnosprawnych
13 / 14 Rejestracja internetowa bezrobotnych i poszukujących pracy 155
12 Ewidencja bezrobotnych z Gmin Powiatu 167
1 Naliczanie zasiłków i świadczeń 186
Centrum Aktywizacji Zawodowej
10 Kierownik CAZ 182
Dział Usług Rynku Pracy
24
26
Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców 297
165
Zatrudnianie cudzoziemców
19 Pośrednictwo pracy dla osób niepełnosprawnych 169
Pośrednictwo pracy EURES
12 Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych z Gmin Powiatu 168
5 Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych do 30-go r.ż.
Ewidencja osób do 30-go r.z. i osób niepełnosprawnych
157
20 Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych z Jeleniej Góry 175
315
316
Organizacja szkoleń bezrobotnych
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
178
246
6 Doradca zawodowy - doradca klienta 187
314 Doradca zawodowy - doradca klienta 295
318 Przyjmowanie i wprowadzanie ofert krajowych 297
320 Doradca zawodowy - doradca klienta 183
Dział Programów i Instrumentów Rynku Pracy
30 Kierownik Działu 158
2 Organizacja i finansowanie staży, kosztów przejazdu, finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem 156
21 Koordynacja i sprawozdawczość dot. realizowanych programów 154
17 Organizacja i finansowanie robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych.
Refundacja wynagrodzeń i ZUS dla bezrobotnych do 30 r.ż.
Dodatki aktywizacyjne.
172
22 Dotacje na działalność gospodarczą.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych ze środków PFRON
153
31 Refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy.
Dofinansowanie wynagrodzenia dla bezrobotnych pow.50 r.ż.

159
Inne stanowiska
3 Stanowisko ds. analiz i statystyki rynku pracy 152

Redakcja strony: Wykaz telefonówRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3769

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl